FANDOM


Final Inzektion
ファイナル・インゼクション
FinalInzektion-GAOV-EN-R-1E
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 51549976
Mô tả Hiệu ứng
Đưa 5 lá bài "Inzektor" mặt-ngửa mà bạn điều khiển vào Mộ bài; phá hủy tất cả bài đối phương điều khiển, cũng như, trong suốt Lượt Chiến đấu của lượt này, đối phương không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú có thể kích hoạt từ trên tay hoặc trong Mộ bài.
English Description
Send 5 face-up "Inzektor" cards you control to the Graveyard; destroy all cards your opponent controls, also, during the Battle Phase of this turn, your opponent cannot activate monster effects that activate in the hand or Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.