Final Gesture
(さい)()(どう)調(ちょう)
FinalGesture.png
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 23269426
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa Cấp 3 sao bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cùng tên với quái thú đó từ tay hoặc từ Mộ bài của bạn. Hiệu ứng của nó bị vô hiệu. Vào Lượt Kết thúc của lượt này, hủy quái thú mặt-ngửa đã được chọn mục tiêu bởi lá này.
English Description
Target 1 face-up Level 3 monster you control; Special Summon 1 monster with the same name as that monster from your hand or Graveyard. Its effects are negated. During the End Phase of this turn, destroy the face-up monster that was targeted by this card.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.