FANDOM


Final Fusion
(けっ)(せん)(ゆう)(ごう)-ファイナル・フュージョン
FinalFusion
Nhóm liên quan Nhóm Fusion
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 89719143
Mô tả Hiệu ứng
Vào Bước Chiến đấu của đôi bên, khi Quái thú Dung hợp bạn điều khiển chiến đấu với Quái thú Dung hợp của đối phương: Chọn mục tiêu các Quái thú dung hợp đó; vô hiệu đòn tấn công, và nếu làm vậy, mỗi người chơi nhận thiệt hại bằng tổng ATK của các Quái thú Dung hợp đó.
English Description
During either player's Battle Step, when a Fusion Monster you control battles an opponent's Fusion Monster: Target both those Fusion Monsters; negate the attack, and if you do, each player takes damage equal to the combined ATK of both those Fusion Monsters.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.