FANDOM


Fighting Spirit
ファイティング・スピリッツ
FightingSpirit-BP03-EN-C-1E
 Tên Việt Chiến Hồn
 Tên Nhật ファイティング・スピリッツ
 Tên Nhật (rōmaji) Faitingu Supirittsu
 Tên Nhật (Dịch) Fighting Spirits
 Tên Hàn 파이팅 스피릿
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 06178850
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.