FANDOM


Fiendish Chain
デモンズ・チェーン
FiendishChain-LCKC-EN-UR-1E
 Tên Việt Sợi Xích Quỷ Dữ
 Tên Nhật デモンズ・チェーン
 Tên Nhật (rōmaji) Demonzu Chēn
 Tên Nhật (Dịch) Demon's Chain
 Tên Hàn 데먼즈 체인
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 50078509
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.