FANDOM


Field Barrier
フィールドバリア
FieldBarrier-SDSC-EN-C-UE
 Tên Việt Lá Chắn Môi Trường
 Tên Nhật フィールドバリア
 Tên Nhật (rōmaji) Fīrudo Baria
 Tên Hàn 필드 베리어
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 07153114
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.