FANDOM


Bài field-unique là bài mà có điều kiện hạn chế nhiều hơn 1 lá bài cùng tên được có mặt trên sân.

  • Điều này có nghĩa là nếu bài field-unique đang mặt-ngửa trên bất kỳ phần sân nào, và một (số)bản sao mới được đặt lên sân mặt-ngửa hay lật lên mặt-ngửa, thì tất cả bản sao mới đó sẽ được đưa vào Mộ bài thay thế bởi cơ chế trò chơi. Hơn nữa, nếu đã có sẵn bài field-unique mặt-ngửa trên sân, thì những lá bài khác có cùng tên sẽ không thể được Triệu hồi mặt-ngửa (kể cả nếu việc Triệu hồi đó sẽ khiến bản sao đang có trên sân bị loại bỏ).
    • Các bản sao vẫn có thể tồn tại ở mặt-úp (vì thế chúng có thể được Úp/Triệu hồi Đặc biệt ở mặt-úp), nhưng ngay sau khi chúng được lật lên mặt-ngửa thì hạn chế sẽ được áp dụng và đưa chúng vào Mộ bài. Hơn nữa, chúng không thể được Triệu hồi Lật mặt nếu bản sao khác đang mặt-ngửa trên sân.
    • Nếu bản sao khác của 1 quái thú field-unique mặt-ngửa cố gắn để được Triệu hồi từ Mộ bài hay Vùng Trục xuất, chẳng hạn như bởi hiệu ứng của "Return from the Different Dimension", thì những Triệu hồi bất hợp pháp ấy sẽ đơn giản là bị thất bại trong lúc thực thi.[1]

Tất cả quái thú "Earthbound Immortal" và hầu hết "Malefic" là field-unique với những là bài khác cùng archetype với chúng.

Liên quan

Side-Unique

  • Bài Side-Unique về cơ bản là có cùng quy tắc như Field-Unique, ngoại trừ việc chúng chỉ áp dụng cho phần sân của một người chơi. tức là: Cả hai người chơi vẫn có thể có cùng một lá bài trên sân đôi bên mà không bị hủy bởi quy tắc kia; tuy nhiên một người chơi cụ thể vẫn chỉ được có duy nhất 1 trên phần sân của họ, theo cùng một cách như Field-Unique.

Xem thêm

Tham khảo

  1. http://yugioh-wiki.net/index.php?%C3%CF%C7%FB%BF%C0
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.