FANDOM


Feedran, the Winds of Mischief
FeedrantheWindsofMischief-IGAS-EN-C-1E
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 0
 Mã số 92597893
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.