FANDOM


Feather Wind
フェザー・ウィンド
FeatherWind
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Phản hồi Counter
Mã số 71060915
Mô tả Hiệu ứng
Khi có bài Phép/bài Bẫy được kích hoạt trong lúc bạn đang điều khiển "Elemental HERO Avian" ngửa-mặt: Ngăn chặn sự kích hoạt và tiêu diệt nó.
English Description
When a Spell/Trap Card is activated while you control a face-up "Elemental HERO Avian": Negate the activation and destroy it.