FANDOM


Favorite Hero
フェイバリット・ヒーロー
FavoriteHero-DP23-JP-OP
 Tên Việt Người Hùng Yêu Thích
 Tên Nhật フェイバリット・ヒーロー
 Tên Nhật (rōmaji) Feibaritto Hīrō
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.