FANDOM


Familiar-Possessed - Wynn
ひょういそうちゃく-ウィン
Familiar-Possessed-WynnDR04-EN-C-UE
Nhóm liên quan Familiar-Possessed
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1850/1500
Mã số 31764353
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể gửi 1 "Wynn the Wind Charmer" và 1 quái thú hệ Phong bạn điều khiển vào mộ để Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay hoặc bộ bài của bạn. Nếu bạn làm vậy, lá này sẽ nhận hiệu ứng: Khi nó chiến đấu với 1 quái thú ở thế thủDEF của quái thú đó nhỏ hơn ATK của lá này, gây thiệt hại chiến đấu dựa vào sự chênh lệch cho đối thủ của bạn.
English Description
You can send 1 "Wynn the Wind Charmer" and 1 WIND monster you control to the Graveyard to Special Summon this card from your hand or Deck. If you do, this card gets the following effect: ● During battle between this attacking card and a Defense Position monster whose DEF is lower than the ATK of this card, inflict the difference as Battle Damage to your opponent.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.