FANDOM


Familiar-Possessed - Dharc
ひょういそうちゃく-ダルク
FamiliarPossessedDharc-ORCS-EN-C-UE
Nhóm liên quan Familiar-Possessed
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1850/1500
Mã số 21390858
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay hoặc bộ bài) bằng cách gửi 1 "Dharc the Dark Charmer" mặt-ngửa và 1 quái thú hệ Ám bạn điều khiển vào mộ. Khi bạn làm vậy: Bạn có thể lấy 1 quái thú Spellcaster cấp độ 3 hoặc 4 hệ Quang từ bộ bài của bạn vào tay. Nếu lá này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng này và tấn công 1 quái thú ở thế thủ, gây thiệt hại xuyên thấu cho đối thủ.
English Description
You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Dharc the Dark Charmer" you control and 1 face-up DARK monster you control to the Graveyard. When you do: You can add 1 Level 3 or 4 LIGHT Spellcaster-Type monster from your Deck to your hand. If this card was Special Summoned by this effect and attacks a Defense Position monster, inflict piercing Battle Damage to your opponent.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.