Fallout
  • Nhật: フォール・アウト
  • Romaji: Fōru Auto
  • Việt: Sụp Đỗ
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Bạn chỉ có thể kích hoạt lá này khi bạn Triệu hồi Đặc biệt một quái thú. Tăng CÔNGTHỦ của quái thú đó thêm 4000. Bạn không thể thực hiện Giai đoạn Rút bài, Giai đoạn Chính, và Giai đoạn Chiến đấu trong 5 lượt kế tiếp.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Pyramid of Light)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Fallout You can only activate this card when you Special Summon a monster. Increase the ATK and DEF of that monster by 4000 points. You cannot conduct your Draw Phase, Main Phase, and Battle Phase for the next 5 turns.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.