FANDOM


Fallen Paradise
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Field.svg Môi trường

Nếu người chơi điều khiển "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder" hoặc "Raviel, Lord of Phantasms" ngửa mặt: Họ có thể rút 2 lá trong Giai đoạn Chính 1 của họ.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Fallen Paradise Once per turn, if a player controls a face-up "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder" or "Raviel, Lord of Phantasms", they can draw 2 cards during their Main Phase 1.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.