FANDOM


Fallen Paradise
(しつ)(らく)(えん)
FallenParadise-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Thiên Đường Sa Ngã
 Tên Nhật (Kana)
しつ
らく
えん
 Tên Nhật (Chuẩn)
しつ
らく
えん
 Tên Nhật (rōmaji) Shitsurakuen
 Tên Nhật (Dịch) Paradise Lost
 Tên Hàn 실락원
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 13301895
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.