FANDOM


Fake Hero
フェイク・ヒーロー
FakeHero
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 78387742
Mô tả Hiệu ứng
Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Elemental HERO" từ trong tay của bạn. Quái thú đó không thể tấn công, và sẽ trở về lại trên tay ở Lượt Kết thúc.
English Description
Special Summon 1 "Elemental HERO" monster from your hand. That monster cannot attack, and returns to the hand during the End Phase.