FANDOM


Fairy Wind
(よう)(せい)(かぜ)
FairyWind-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
せいの
かぜ
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せい
の風
かぜ
 Tên Nhật (rōmaji) Yōsei no Kaze
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 73507661
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]