FANDOM


Fabled Raven
()(ごう)(しん)レイヴン
FabledRaven-SDLI-EN-C-1E
 Tên Việt Bạo Ma Thần Raven
 Tên Nhật (Kana)
ごう
しんレイヴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
しん
レイヴン
 Tên Nhật (rōmaji) Magōshin Reivun
 Tên Nhật (Dịch) Demon Roar God Raven
 Tên Hàn 마굉신 레이븐
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Tuner
 CÔNG / THỦ 1300 / 1000
 Mã số 47217354
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.