FANDOMExtreme Force là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG) và Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó là set thứ ba trong Series thứ 10 của OCG, nối tiếp Circuit Break.[1] và trước Flames of Destruction.

Đặc trưng

Phân tích

In the OCG, there are 5 cards per pack and 30 packs per box. The set contains 80 cards, or 103 cards in the Master Set:

In the TCG, there are 9 cards per pack and 24 packs per box. The set contains 100 cards:

Thư viện ảnh

Danh sách

Số Bài Tên Bài Độ hiếm Thể loại
EXFO-EN000 Yoko-Zuna Sumo Spirit Common
EXFO-EN001 Zombino Common
EXFO-EN002 Lockout Gardna Common
EXFO-EN003 Striping Partner Common
EXFO-EN004 Flick Clown Common
EXFO-EN005 Bitrooper Common
EXFO-EN006 Linkbelt Wall Dragon Common
EXFO-EN007 Shelrokket Dragon Rare
EXFO-EN008 Metalrokket Dragon Rare
EXFO-EN009 Tindangle Angel Common
EXFO-EN010 Tindangle Base Gardna Common
EXFO-EN011 Tindangle Hound Common
EXFO-EN012 Tindangle Protector Common
EXFO-EN013 Tindangle Intruder Common
EXFO-EN014 Mekk-Knight Blue Sky Secret Rare
EXFO-EN015 Mekk-Knight Green Horizon Common
EXFO-EN016 Mekk-Knight Orange Sunset Common
EXFO-EN017 Mekk-Knight Yellow Star Rare
EXFO-EN018 Mekk-Knight Red Moon Rare
EXFO-EN019 Mekk-Knight Indigo Eclipse Super Rare
EXFO-EN020 Mekk-Knight Purple Nightfall Secret Rare
EXFO-EN021 World Legacy - "World Shield" Common
EXFO-EN022 Mythical Beast Jackal Rare
EXFO-EN023 Mythical Beast Garuda Ultra Rare
EXFO-EN024 Mythical Beast Medusa Super Rare
EXFO-EN025 Mythical Beast Bashilisk Rare
EXFO-EN026 Mythical Beast Jackal King Ultra Rare
EXFO-EN027 Mythical Beast Master Cerberus Secret Rare
EXFO-EN028 Artifact Mjollnir Common
EXFO-EN029 Grappler Angler Common
EXFO-EN030 Mahjong Munia Maidens Common
EXFO-EN031 D.D. Seeker Common
EXFO-EN032 Ghost Bird of Bewitchment Rare
EXFO-EN033 Desmanian Devil Rare
EXFO-EN034 Wattkinetic Puppeteer Common
EXFO-EN035 Inspector Boarder Secret Rare
EXFO-EN036 Overtex Qoatlus Super Rare
EXFO-EN037 Contact "C" Common
EXFO-EN038 Excode Talker Ultra Rare
EXFO-EN039 Underclock Taker Common
EXFO-EN040 Vector Scare Archfiend Rare
EXFO-EN041 Flame Administrator Common
EXFO-EN042 Recovery Sorcerer Common
EXFO-EN043 Secure Gardna Common
EXFO-EN044 Triple Burst Dragon Ultra Rare
EXFO-EN045 Tindangle Acute Cerberus Common
EXFO-EN046 Altergeist Hexstia Super Rare
EXFO-EN047 Mekk-Knight Spectrum Supreme Ultra Rare
EXFO-EN048 Saryuja Skull Dread Secret Rare
EXFO-EN049 Clara & Rushka, the Ventriloduo Ultra Rare
EXFO-EN050 Duelittle Chimera Rare
EXFO-EN051 Link Hole Common
EXFO-EN052 Fire Prison Common
EXFO-EN053 Boot Sector Launch Ultra Rare
EXFO-EN054 Nagel's Protection Common
EXFO-EN055 Euler's Circuit Common
EXFO-EN056 World Legacy Scars Rare
EXFO-EN057 World Legacy Key Rare
EXFO-EN058 Mythical Bestiary Ultra Rare
EXFO-EN059 Glory of the Noble Knights Rare
EXFO-EN060 Power of the Guardians Super Rare
EXFO-EN061 Pendulum Paradox Secret Rare
EXFO-EN062 Hey, Trunade! Secret Rare
EXFO-EN063 Downbeat Super Rare
EXFO-EN064 Column Switch Common
EXFO-EN065 Trading Places Common
EXFO-EN066 Parallel Port Armor Common
EXFO-EN067 Cynet Refresh Common
EXFO-EN068 Borrel Cooling Common
EXFO-EN069 Tindangle Delaunay Common
EXFO-EN070 Altergeist Manifestation Super Rare
EXFO-EN071 World Legacy Whispers Rare
EXFO-EN072 World Legacy's Secret Ultra Rare
EXFO-EN073 Mythical Bestiamorph Rare
EXFO-EN074 Ghostrick Renovation Common
EXFO-EN075 Call of the Archfiend Common
EXFO-EN076 There Can Be Only One Super Rare
EXFO-EN077 Dai Dance Common
EXFO-EN078 Showdown of the Secret Sense Scroll Techniques Common
EXFO-EN079 Parthian Shot Common
EXFO-EN080 Oops! Common
EXFO-EN081 Kuro-Obi Karate Spirit Common
EXFO-EN082 Vendread Battlelord Super Rare
EXFO-EN083 Vendread Core Super Rare
EXFO-EN084 Vendread Charge Rare
EXFO-EN085 Vendread Revolution Super Rare
EXFO-EN086 F.A. Auto Navigator Common
EXFO-EN087 F.A. Motorhome Transport Common
EXFO-EN088 F.A. City Grand Prix Common
EXFO-EN089 F.A. Test Run Common
EXFO-EN090 Masterking Archfiend Rare
EXFO-EN091 Curious, the Lightsworn Dominion Super Rare
EXFO-EN092 Gem-Knight Phantom Quartz Super Rare
EXFO-EN093 Steelswarm Origin Rare
EXFO-EN094 Isolde, Two Tales of the Noble Knights Ultra Rare
EXFO-EN095 Qliphort Genius Rare
EXFO-EN096 Ritual Beast Ulti-Kimunfalcos Rare
EXFO-EN097 Zefra Metaltron Super Rare
EXFO-EN098 Heavymetalfoes Electrumite Secret Rare
EXFO-EN099 Scramble Egg Common

Số Bài Tên Anh Tên Nhật Độ hiếm Thể loại
EXFO-JP001 Zombino Normal Rare
EXFO-JP002 Lockout Gardna Rare
EXFO-JP003 Striping Partner Common
EXFO-JP004 Flick Clown Rare
EXFO-JP005 Bitrooper Common
EXFO-JP006 Linkbelt Wall Dragon Common
EXFO-JP007 Shelrokket Dragon Common
EXFO-JP008 Metalrokket Dragon Common
EXFO-JP009 Tindangle Angel Common
EXFO-JP010 Tindangle Base Gardna Common
EXFO-JP011 Tindangle Hound Rare
EXFO-JP012 Tindangle Protector Common
EXFO-JP013 Tindangle Intruder Common
EXFO-JP014 Mekk-Knight Blue Sky Super Rare
Secret Rare
EXFO-JP015 Mekk-Knight Green Horizon Common
EXFO-JP016 Mekk-Knight Orange Sunset Common
EXFO-JP017 Mekk-Knight Yellow Star Common
EXFO-JP018 Mekk-Knight Red Moon Common
EXFO-JP019 Mekk-Knight Indigo Eclipse Rare
EXFO-JP020 Mekk-Knight Purple Nightfall Super Rare
Secret Rare
EXFO-JP021 World Legacy - "World Shield" Rare
EXFO-JP022 Mythical Beast Jackal Rare
EXFO-JP023 Mythical Beast Garuda Common
EXFO-JP024 Mythical Beast Medusa Common
EXFO-JP025 Mythical Beast Bashilisk Common
EXFO-JP026 Mythical Beast Jackal King Super Rare
Secret Rare
EXFO-JP027 Mythical Beast Master Cerberus Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
EXFO-JP028 Artifact Mjollnir Common
EXFO-JP029 Grappler Angler Common
EXFO-JP030 Mahjong Munia Maidens Common
EXFO-JP031 D.D. Seeker Rare
EXFO-JP032 Ghost Bird of Bewitchment Common
EXFO-JP033 Desmanian Devil Common
EXFO-JP034 Wattkinetic Puppeteer Common
EXFO-JP035 Inspector Boarder Super Rare
Secret Rare
EXFO-JP036 Overtex Qoatlus Rare
EXFO-JP037 Contact "C" Normal Rare
EXFO-JP038 Excode Talker Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Holographic Rare
EXFO-JP039 Underclock Taker Super Rare
Secret Rare
EXFO-JP040 Vector Scare Archfiend Super Rare
Secret Rare
EXFO-JP041 Flame Administrator Rare
EXFO-JP042 Recovery Sorcerer Rare
EXFO-JP043 Secure Gardna Rare
EXFO-JP044 Triple Burst Dragon Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
EXFO-JP045 Tindangle Acute Cerberus Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
EXFO-JP046 Altergeist Hextia Super Rare
Secret Rare
EXFO-JP047 Mekk-Knight Spectrum Supreme Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
EXFO-JP048 Saryuja Skull Dread Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
EXFO-JP049 Clara & Rushka, the Ventriloduo Super Rare
Secret Rare
EXFO-JP050 Duelittle Chimera Rare
EXFO-JP051 Link Hole Common
EXFO-JP052 Fire Prison Common
EXFO-JP053 Boot Sector Launch Rare
EXFO-JP054 Nagel's Protection Common
EXFO-JP055 Euler's Circuit Common
EXFO-JP056 World Legacy Scars Common
EXFO-JP057 World Legacy Key Common
EXFO-JP058 Mythical Bestiary Rare
EXFO-JP059 Glory of the Noble Knights Common
EXFO-JP060 Power of the Guardian Common
EXFO-JP061 Pendulum Paradox Rare
EXFO-JP062 Hey, Trunade! Super Rare
Secret Rare
EXFO-JP063 Downbeat Common
EXFO-JP064 Column Switch Common
EXFO-JP065 Trading Places Normal Rare
EXFO-JP066 Parallel Port Armor Common
EXFO-JP067 Cynet Refresh Common
EXFO-JP068 Borrel Cooling Common
EXFO-JP069 Tindangle Delaunay Common
EXFO-JP070 Altergeist Manifestation Common
EXFO-JP071 World Legacy Whispers Common
EXFO-JP072 World Legacy's Secret Rare
EXFO-JP073 Mythical Bestiamorph Rare
EXFO-JP074 Ghostrick Renovation Common
EXFO-JP075 Call of the Archfiend Rare
EXFO-JP076 There Can Be Only One Super Rare
Secret Rare
EXFO-JP077 Dai Dance Common
EXFO-JP078 Showdown of the Secret Sense Scroll Techniques Common
EXFO-JP079 Parthian Shot Common
EXFO-JP080 Oops! Normal Rare

Tham khảo

  1. "The Organization | [OCG] Extreme Force". YGOrganization. June 12, 2017. https://ygorganization.com/notabsolutenothisisextreme/. Retrieved June 12, 2017.

Liên kết ngoài