Extra Fusion
  • Nhật: エクストラ・フュージョン
  • Romaji: Ekusutora Fyūjon
  • Việt: Dung Hợp Phụ
Loại bài

Phép

Triệu hồi Dung hợp 1 Quái thú Dung hợp từ Bộ bài Phụ của bạn, bằng cách dùng các quái thú từ Bộ bài Phụ của bạn làm Nguyên liệu Dung hợp.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Extra Fusion Fuse Fusion Monsters before they are fused.
Nhật 融合前の融合モンスター同士を融合させる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.