FANDOM


Extra Buck
臨時収入(エクストラバック)
ExtraBuck-CORE-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
臨時収入
エクストラバック
 Tên Nhật (Chuẩn) 臨時収入
エクストラバック
 Tên Nhật (rōmaji) Ekusutora Bakku
 Tên Hàn 임시수입
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 94937430
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.