FANDOM


Express Train Trolley Olley
(ごう)(わん)(とっ)(きゅう)トロッコロッコ
ExpressTrainTrolleyOlley
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1800/1000
Mã số 07080743
Loại Hiệu ứng Unclassified, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Quái thú Xyz đã được Triệu hồi dùng lá này làm Nguyên liệu Xyz nhận thêm hiệu ứng này.
● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Nó tăng thêm 800 ATK.
English Description
An Xyz Monster that was Summoned using this card as Xyz Material gains this effect.
● If it is Xyz Summoned: It gains 800 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.