FANDOM


Exploder Dragonwing
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Nguyên liệu Đồng bộ
[ ]

Ở khởi đầu của Bước Thiệt hại, nếu lá này chiến đấu với một quái thú: Bạn có thể tiêu diệt quái thú đó, và nếu bạn làm thế, gây thiệt hại cho đối thủ bằng với CÔNG của quái thú bị tiêu diệt đã có trên sân. CÔNG của lá nầy phải cao hơn hoặc bằng với CÔNG của quái thú đó để kích hoạtthực thi hiệu ứng này.
CÔNG / 2400   THỦ / 1600
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Exploder Dragonwing

1 Tuner monster + 1 or more non-Tuner Dragon-Type monsters

If this card battles a monster whose ATK is equal to or less than the ATK of this card, you can destroy the monster immediately with this card's effect without applying damage calculation, and inflict damage to your opponent equal to that monster's ATK.
Nhật

チューナー+チューナー以外のドラゴン族モンスター1体以上

このカードの攻撃力以下の攻撃力を持つ、フィールド上に表側表示で存在するモンスターと戦闘を行う場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊し、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える事ができる。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.