FANDOM


Excode Talker
エクスコード・トーカー
ExcodeTalker-EXFO-JP-OP
 Tên Việt Thi Mã Luận Đồ
 Tên Nhật エクスコード・トーカー
 Tên Nhật (rōmaji) Ekusukōdo Tōkā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ PHONG PHONG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Trên LM-Top, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2300 / 3
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.