Evo-Singularity
進化の特異点
EvoSingularity.png
Nhóm liên quan EvolEvo-
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 74100225
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú "Evoltile" và 1 quái thú "Evolsaur" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 Quái thú Xyz "Evolzar" từ Bộ bài Phụ của bạn, và nếu bạn làm thế, gắn những quái thú đó vào nó như nguyên liệu Xyz.
English Description
Target 1 "Evoltile" monster and 1 "Evolsaur" monster in your Graveyard; Special Summon 1 "Evolzar" Xyz Monster from your Extra Deck, and if you do, attach those monsters to it as Xyz Materials.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.