FANDOM


Evo-Miracle
進化の奇跡
EvoMiracle
Nhóm liên quan EvolEvo-
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 34026662
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú đã được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của một quái thú "Evoltile"; lượt này, nó không thể bị hủy bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng thẻ.
English Description
Target 1 monster that was Special Summoned by the effect of an "Evoltile" monster; this turn, it cannot be destroyed by battle or by card effects.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.