FANDOM


Evo-Instant
突然進化
EvoInstant
Nhóm liên quan EvolEvo-
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 24362891
Mô tả Hiệu ứng
Hi sinh 1 quái thú Reptile-Type; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Evolsaur từ Bộ bài chính của bạn.
English Description
Tribute 1 Reptile-Type monster; Special Summon 1 "Evolsaur" monster from your Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.