FANDOM


Evo-Branch
進化の分岐点
EvoBranch
Nhóm liên quan EvolEvo-
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 64815084
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú Reptile-Type mặt-ngửa bạn điều khiển; hủy nó và Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Evoltile" trong thế thủ mặt-úp từ Bộ bài chính của bạn.
English Description
Target 1 face-up Reptile-Type monster you control; destroy it and Special Summon 1 "Evoltile" monster in face-down Defense Position from your Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.