FANDOM


Evigishki Soul Ogre
イビリチュア・ソウルオーガ
EvigishkiSoulOgre-HA05-EN-ScR-UE
 Tên Việt Ma Đạo Tư Tế Quỷ Hồn
 Tên Nhật イビリチュア・ソウルオーガ
 Tên Nhật (rōmaji) Ibirichua Sōru Ōga
 Tên Nhật (Dịch) Eviritua Soul Ogre
 Tên Hàn 이비리추어 소울오우거
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2800
 Mã số 57272170
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.