FANDOM


Evigishki Mind Augus
イビリチュア・マインドオーガス
 Tên Nhật イビリチュア・マインドオーガス
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 11877465
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.