FANDOM


Eternal Soul
(えい)(えん)(たましい)
EternalSoul-LDK2-EN-ScR-LE
 Tên Việt Linh Hồn Bất Tử
 Tên Nhật (Kana)
えい
えんの
たましい
 Tên Nhật (Chuẩn)
えい
えん
の魂
たましい
 Tên Nhật (rōmaji) Eien no Tamashii
 Tên Hàn 영원의 혼
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 48680970
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.