Eternal Cyber
エターナル・サイバー
EternalCyber-SD41-JP-OP.png
 Tên Việt Cửu Cực Cơ Giới
 Tên Nhật エターナル・サイバー
 Tên Nhật (rōmaji) Etānaru Saibā
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.