FANDOM


Escher the Frost Vassal
(ひょう)(てい)()(しん)エッシャー
EschertheFrostVassal-CORE-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
ひょう
てい
しんエッシャー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひょう
てい
しん
エッシャー
 Tên Nhật (rōmaji) Hyōteikashin Esshā
 Tên Nhật (Dịch) Escher the Vassal of the Ice Monarch
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1000
 Mã số 24326617
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.