FANDOM


Escape from the Dark Dimension
(やみ)()(げん)(かい)(ほう)
EscapefromtheDarkDimension-SDDC-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
やみ
げんの
かい
ほう
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
げん
の解
かい
ほう
 Tên Nhật (rōmaji) Yamijigen no Kaihō
 Tên Nhật (Dịch) Dark Dimension Release
 Tên Hàn 암흑차원의해방
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 31550470
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.