Eria the Water Charmer
(すい)(れい)使(つか)いエリア
EriatheWaterCharmer-DT06-EN-DNPR-DT.jpg
 Tên Nhật (Kana)
すい
れい
使
つかいエリア
 Tên Nhật (Chuẩn)
すい
れい
使
つか
いエリア
 Tên Hàn 수령사 에리아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 74364659
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.