FANDOM


Eradicator Epidemic Virus
(やみ)のデッキ()(かい)ウイルス
EradicatorEpidemicVirus-SDGU-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
やみのデッキ
かいウイルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
のデッキ破
かい
ウイルス
 Tên Hàn 어둠의 덱 파괴 바이러스
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 54974237
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.