FANDOM


Eradicator Epidemic Virus
(やみ)のデッキ()(かい)ウイルス
EradicatorEpidemicVirus-SDGU-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
やみのデッキ
かいウイルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
のデッキ破
かい
ウイルス
 Tên Hàn 어둠의 덱 파괴 바이러스
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 54974237
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.