Enlightenment Paladin
  • Nhật: 覚醒の魔導剣士
  • Kana: エンライトメント・パラディン
  • Romaji: Enraitomento Paradin
  • Việt: Hiệp Sĩ Minh Giác
Khác:
Elemental Paladin
Hệ

ÁM

Cấp sao

8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Đồng bộ
[ ]

Nếu lá này được Triệu hồi Đồng bộ sử dụng 1 quái thú "Magician" làm Nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép trong Mộ của bạn; đưa nó về tay của bạn. Nếu lá này tiêu diệt một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể gây thiệt hại cho đối thủ bằng CÔNG quái thú đó đã có trên sân.
CÔNG / 2500   THỦ / 2000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Enlightenment Paladin
If this card is Synchro Summoned using a "Magician" monster as Material: You can target 1 Spell Card in your Graveyard; return it to your hand. If this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict damage to your opponent equal to the ATK that monster had on the field.
Nhật 覚醒の魔導剣士(エンライトメント・パラディン)
  • チューナー
  • チューナー以外のモンスター1体以上
①:このカードが「魔術師」モンスターを素材として(シンクロ)召喚に成功した場合、自分の墓地の魔法カード1枚を対象として発動できる。そのカードを手札に戻す。②:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した場合に発動できる。そのモンスターの攻撃力分のダメージを相手に与える。
Enraitomento Paradin

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.