FANDOM


Energy Drain
エナジー・ドレイン
EnergyDrain-DR2-EN-C-UE
 Tên Việt Rút Cạn Năng Lượng
 Tên Nhật エナジー・ドレイン
 Tên Nhật (rōmaji) Enajī Dorein
 Tên Hàn 에너지 드레인
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 56916805
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.