FANDOM


Enemy Controller
エネミーコントローラー
EnemyController-SDKS-EN-C-1E
 Tên Nhật エネミーコントローラー
 Tên Nhật (rōmaji) Enemī Kontorōrā
 Tên Hàn 에너미 컨트롤러
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 98045062
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.