FANDOM


Endymion, the Founding Sorcerer Supreme
(そう)(せい)()(どう)(おう) エンディミオン
 Tên Việt Vị Vua Sáng Lập Ma Thuật, Endymion
 Tên Nhật (Kana)
そう
せい
どう
おう エンディミオン
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せい
どう
おう
エンディミオン
 Tên Nhật (rōmaji) Sōsei Madō'ō Endimion
 Tên Nhật (Dịch) Founding Magical King, Endymion
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1700
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.