FANDOM


Endless Seal
 • Nhật:
  げん
  ふう
  いん
 • Kana:
  げん
  ふう
  いん
 • Romaji: Mugen Fūin
 • Việt: Phong Ấn Bất Tận
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Duy trì

Một lần trong lượt, trong lượt một "D/D/D" đã được Triệu hồi Dao động, bạn có thể thêm 1 lá bài "Seal" từ Mộ của bạn vào tay của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Endless Seal Once per turn, during the turn a "D/D/D" was Pendulum Summoned, you can add 1 "Seal" card from your Graveyard to your hand.
Nhật  

Hình ảnh khác

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.