FANDOMEndless Bond
 • Nhật:
  えい
  えん
  の絆
  きずな
 • Kana:
  えい
  えんの
  きずな
 • Romaji: Eien no Kizuna
 • Việt: Mối Ràng Buộc Vô Tận
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Duy trì

Loại Hiệu ứng

Kích hoạt lá này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú "Utopia" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, và nếu bạn làm thế, nó tăng CÔNG bằng với tổng CÔNG của tất cả quái thú "Utopia" trong Mộ của bạn. Mỗi lần nó tiêu diệt một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể cho quái thú đó giảm chính xác 1000 CÔNG, và nếu có, nó có thể tấn công một lần nữa liên tiếp, đồng thời, nếu quái thú bị tiêu diệt mà đã được sở hữu bởi bạn, bạn có thể rút 1 lá.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Endless Bond Activate this card by targeting 1 "Utopia" monster in your Graveyard; Special Summon it, and if you do, it gains ATK equal to the total ATK of all "Utopia" monsters in your Graveyard. Each time it destroys an opponent's monster by battle: You can have that monster lose exactly 1000 ATK, and if it does, it can attack again in a row, also, if the destroyed monster was owned by you, you can draw 1 card.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.