FANDOM


Encode Talker
エンコード・トーカー
EncodeTalker-SD32-JP-OP
 Tên Việt Lập Mã Luận Đồ
 Tên Nhật エンコード・トーカー
 Tên Nhật (rōmaji) Enkōdo Tōkā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2300 / 3
 Mã số 06622715
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.