Enchanted Sword Nothung
 • Nhật:
  れい
  けん
  -ノートゥング
 • Kana:
  れい
  けん-ノートゥング
 • Romaji: Reiken - Nōtungu
 • Việt: Linh Kiếm - Nothung
Khác:
Spirit Sword - Nothung
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Trang bị

Quái thú được trang bị tăng 400 CÔNG. Khi bạn trang bị lá này, tiêu diệttrục xuất tất cả quái thú Loại-Rồng ngửa-mặt do đối thủ điều khiển. Nếu quái thú được trang bị chiến đấu với một quái thú Loại-Rồng, tiêu diệt quái thú đó ở khởi đầu của Bước Thiệt hại, mà không thực hiện tính toán thiệt hại.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Enchanted Sword Nothung The equipped monster gains 400 ATK. When you equip this card, destroy and remove from play all face-up Dragon-Type monsters your opponent controls. If the equipped monster battles a Dragon-Type monster, destroy that monster at the start of the Damage Step, without applying damage calculation.
Nhật 攻撃力400ポイントアップ。
このカードを装備した時、相手フィールド上のドラゴン族モンスターをすべて破壊し、ゲームから除外する
また、このカードを装備するモンスターと戦闘するドラゴン族
モンスターは破壊される。その時このカードを装備するモンスターの攻撃力が相手モンスターの攻撃力・守備力を下回っていてもダメージを受けない。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.