FANDOM


En Birds
  • Nhật: エン・バーズ
  • Romaji: En Bāzu
  • Việt: Năng Lượng Chim Chóc
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Loại Hiệu ứng

Chỉ kích hoạt lá này khi bạn có 3 Quái thú Bứt phá trở lên trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "En Flowers" trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Các Quái thú Bứt phá mà bị trục xuất, trên sân, và trong Mộ được xem như Quái thú Thường, chúng cũng bị phủ nhận hiệu ứng.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh En Birds Activate this card only if you have 3 or more Xyz Monsters in your Graveyard and you control "En Flowers" in your Spell & Trap Zone. Xyz Monsters that are banished, on the field, and in the Graveyards are treated as Normal Monsters, also they have their effects negated.
Nhật 自分の墓地に(エクシーズ)モンスターが3体以上存在し、自分の魔法&罠ゾーンに「エン・フラワーズ」が表側表示で存在する場合にこのカードを発動できる。①:このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、フィールド・墓地の(エクシーズ)モンスター及び除外されている(エクシーズ)モンスターは通常モンスターとして扱い、その効果は無効化される。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.