Empress of Prophecy
魔導皇聖 トリス
EmpressofProphecy.png
Nhóm liên quan SpellbookProphecy
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT.svg
HẠNG SAO 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Spellcaster/Xyz/Effect
ATK/DEF 2000/1700
Mã số 00770365
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Loại-Spellcaster Cấp 5 sao
Lá này tăng thêm 300 ATK ứng với mỗi Nguyên liệu XYZ gắn trên quái thú bạn điều khiển. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu XYZ từ lá này; xáo trộn Bộ bài của bạn, sau đó tiết lộ 5 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn, và huỷ quái thú trên sân lên đến số lượng bài "Spellbook" được tiết lộ, sau đó trả lại những lá đã tiết lộ lên đầu Bộ bài ở thứ tự bất kỳ.
English Description
2 Level 5 Spellcaster-Type monsters
This card gains 300 ATK for each Xyz Material attached to a monster you control. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; shuffle your Deck, then reveal the top 5 cards of your Deck, and destroy monsters on the field up to the number of "Spellbook" cards revealed, then return the revealed cards to the top of the Deck in any order.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.