FANDOM


Empress's Crown
(じょ)(てい)(かんむり)
EmpresssCrown-TF06-JP-VG
 Tên Việt Vương Miệng của Nữ Hoàng
 Tên Nhật (Kana)
じょ
ていの
かんむり
 Tên Nhật (Chuẩn)
じょ
てい
の冠
かんむり
 Tên Nhật (rōmaji) Jotei no Kanmuri
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.