FANDOM


Emergency Teleport
(きん)(きゅう)テレポート
EmergencyTeleport-LC5D-EN-ScR-1E
 Tên Việt Dịch Chuyển Tức Thời
 Tên Nhật (Kana)
きん
きゅうテレポート
 Tên Nhật (Chuẩn)
きん
きゅう
テレポート
 Tên Hàn 긴급텔레포트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 67723438
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.