FANDOM


Emergency Provisions
()(じょう)(しょく)
EmergencyProvisions-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Hàng Tiếp Tế Khẩn Cấp
 Tên Nhật (Kana)
じょう
しょく
 Tên Nhật (Chuẩn)
じょう
しょく
 Tên Nhật (rōmaji) Hijōshoku
 Tên Hàn 비상 식량
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 53046408
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.