FANDOM


Emergency Cyber
  • Nhật: エマージェンシー・サイバー
  • Romaji: Emājenshī Saibā
  • Việt: Cơ Giới Khẩn Cấp
Khác:
Cyber Emergency
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Thêm 1 quái thú "Cyber" Cấp 8 từ trở lên từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn vào Mộ để đưa lá này từ Mộ của bạn về tay của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Emergency Cyber Add 1 Level 8 or higher "Cyber" monster from your Deck to your hand. You can send 1 card from your hand to the Graveyard to return this card from your Graveyard to your hand.
Nhật デッキからLV8以上のサイバー1体を手札に加える 手札からカード1枚を墓地に送る事で墓地にあるこのカードを手札に戻すことができる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.